10*20*40
بلوک 10سانتی تیغه

با عرض 10 سانت و ارتقاع تقریبی 20 سانت و طول 40 سانت