تعرفه اجاره بابکت و خاکبرداری

اجاره یکروزه بابکت  بقیمت -----ریال اگر بیشتر از یکهفته کاری باشد روزی ------ریال

حمل نخاله و خاک تا 20 سرویس خاور بادسان از بابت هر سرویس ------ریال میباشد.

جهت اجاره بابکت با شماره 09123850017 محمدی راد تماس بگیرید